BUKU PANDUAN

 

MEDITASI ANGKA

 

INTERNATIONAL DIVINE LOVE SOCIETY

saking welas asih, dening welas asih, kagem welas asih

www.divine-love-society.org

 

 

PERANGAN SAPISAN

PATRAP MEDITASI

Menggahing para ingkang mersudi lampah brata tamtu sampun sami uninga bilih meditasi punika prayogi linambaran manah ingkang sareh, pikir lerem, ula-ula pengkeran lan jangga kedah lempeng ananging sampun ngantos ngeceng. Ingkang ugi perlu pikantuk kawigatosan, inggih punika anggenipun lenggah sila kedah mawi gelaran supados boten gegepokan langsung kaliyan siti utawi jubin. Ing andhap kababar patrap pratikeling meditasi, nyumanggakaken milih ingkang pundi:

1. Patrap Lotus: Lenggah sila kanthi suku tengen lan suku kiwa katumpangaken wentis, dados pada (dlamakan) suku kalih sami mangadhep manginggil. Ula-ula pengkeran kedah lempeng. Sayektosipun patrap meditasi boten kedah kados makaten punika sanadyan sae sanget menawi saged katindakaken. (Pirsanana Gambar 1)

2. Patrap Separo Lotus: Lenggah sila kanthi suku tengen katumpangaken suku kiwa. Suku kiwa mapanipun wonten ing andhap, namung pada suku tengen kemawon ingkang tumumpang wentis suku kiwa. Ula-ula pengkeran kedah lempeng. (Pirsanana Gambar 2)

3. Patrap Jengkeng: Lenggahipun kaganjel tungkak suku kalih minangka gelaranipun. Ula-ula pengkeran kedah lempeng. Patrap makaten punika saged katindakaken dening para ibu ingkang ngagem sinjang utawi rok. (Pirsanana Gambar 3)

4. Patrap Bebas: Lenggah ing kursi kanthi laras nanging ula-ula pengkeran kedah lempeng. Patrap makaten punika prayogi namung katindakaken manawi kapeksa kemawon, utawi mokal saged ngecakaken trap empaning meditasi cara sanesipun kados ingkang sampun kababaraken ing inggil wau, karana saweg nandang gerah upaminipun. (Pirsanana Gambar 4)

5. Patrap Mlumah: Katindakaken kanthi mapanaken sarira kados nalika sare tanpa bantal supados ula-ula pengkeran tansah lempeng lan boten mingkih. Saged katindakaken wonten ing pundi kemawon papanipun nanging kedah mawi gelaran lan sarira sampun ngantos gegepokan langsung kaliyan siti utawi jubin. (Pirsanana Gambar 5)

6. Patrap Jumeneng: Katindakaken manawi pinuju wonten ing ruangan ingkang kebak utawi karaosaken awrat menawi badhe kagem lenggahan. Asta laras lan lurus kasalonjoraken mangandhap urut badhan. Ula-ula pengkeran kedah lempeng. (Pirsanana Gambar 6)

 

PERANGAN KAPING KALIH


LAMPAHING NAPAS (PRANAYAMA)

Sasampunipun handungkap maneka patrap pratikeling lampah brata, nunten kita mersudi satunggaling perkawis ingkang boten kenging kalirwakaken karana wigatos sanget, inggih punika pangolahing napas. Saderengipun mratelakaken trap empaning nata lampahing napas punika,  kauningana mliginipun tumrap para ingkang wiwit nyinau meditasi, sampun ngantos padharanipun ketuwuken karana saged andadosaken pepalang anggenipun badhe nata napasipun. Kathah tetiyang ingkang boten migatosaken perkawis punika wau kamangka ageng sanget pengaruhipun dhateng kasarasan lan kamajenganipun meditasi kita. Ing andhap punika Meditasi Angka nedya hambabar gangsal tata laksananing pangolahing napas nalika patrap, inggih punika:

 

Lampahing Napas Sapisan

Lampahing Napas Sapisan punika kaperang dados kalih:

 1. Tarik Kiwa – Kawedalaken Tengen
 2. Tarik Tengen – Kawedalaken Kiwa

Kalih perangan kasebat kapetang minangka satunggal puteran, liripun kados andharan ing andhap punika:

Nyedhot napas saking bolongan grana sisih kiwa kanthi nutup bolongan grana sisih tengen mawi jempol, lajeng napas kawedalaken miyos bolongan grana sisih tengen kanthi nutupi bolongan grana sisih kiwa mawi racikan panunggul lan racikan manis.  Ing salajengipun, napas katarik mlebet miyos bolongan grana sisih tengen mawi racikan panunggul lan racikan manis nalika taksih nutupi bolongan grana sisih kiwa, nunten bolongan grana sisih tengen katutup mawi jempol tengen sesarengan kaliyan ngedalaken napas saking bolongan grana sisih kiwa.

Sadaya tata laksananing napas ing ajeng wau kapetang minangka satunggal puteran. Pangolahing napas kanthi cara makaten punika saged katindakaken makaping-kaping kacundhukaken kaliyan angka pilihanipun utawi saged ugi katindakaken kaping 12 puteran. Kagem para ingkang nembeh nyinau ngolah napasipun, sampun kalebet sae manawi saged nindakaken kaping 4 puteran, ing tembe saged kaindhakaken cacahipun. (Pirsanana Gambar 7)

 

Lampahing Napas Kapindho

Lampahing Napas Kapindho punika caranipun memper kaliyan ingkang sapisan, bentenipun namung katambahan ngampet napas, inggih punika:

 1. Tarik Kiwa – Ngampet – Kawedalaken Tengen
 2. Tarik Tengen – Ngampet – Kawedalaken Kiwa

Kalih perangan kasebat kapetang minangka satunggal puteran, liripun kados kapacak ing andhap punika:

Bolongan grana sisih tengen katutup mawi jempol asta tengen, racikan panunggul nempel ing palarapan, nunten nyedhot napas miyos bolongan grana sisih kiwa. Ing salajengipun, ngampet ambegan sakencenge (boten sisah dipunpeksa) kanthi nutupi bolongan grana kekalihipun mawi jempol, racikan panunggul lan racikan manis, nunten napas kawedalaken saking bolongan grana sisih tengen kanthi nguwali jempol ingkang sawaunipun kagem nutupi bolongan grana sisih tengen, hewadene racikan panunggul lan racikan manis tetep nutupi bolongan grana sisih kiwa.

Sasampunipun punika, nunten nyedhot napas malih miyos bolongan grana sisih tengen nalika racikan panunggul lan racikan manis taksih nutupi bolongan grana sisih kiwa. Nalika napas karaosaken cekap mlebet ngebaki jaja, lajeng dipunambali malih ngampet ambegan sakiyatipun kanthi nutupi bolongan grana kalih mawi jempol lan racikan panunggul lan racikan manis, lajeng tekanan ingkang sawaunipun nutupi bolongan grana sisih kiwa kawedalaken kanthi nguwali racikan panunggul lan racikan manis, napas kawedalaken ingkang alon.

Sadaya ingkang sampun katindakaken ing ajeng wau kapetang minangka satunggal puteran. Teknik anata lampahing napas punika saged katindakaken makaping-kaping kacundhukaken kaliyan angka pilihanipun utawi saged ugi katindakaken kaping 12 puteran. Kagem para ingkang nembeh nyinau nata lampahing napasipun, sampun kalebet sae manawi saged nindakaken kaping 4 puteran, ing tembe saged kaindhakaken cacahipun. (Pirsanana Gambar 8)

 

Lampahing Napas Katelu

Lampahing Napas Katelu punika benten sanget kaliyan cara-cara ingkang sampun kababar ing ajeng. Anggenipun mapanaken sariranipun kanthi lenggah sila lempeng, epek-epeking asta kalih cinakep ing sangajengipun jaja. Siku asta nunten kaangkat ngantos lempeng kaliyan jaja, ancasipun supados epek-epek asta kalih karaosaken kados surung-sinurung. Kanthi alon asta kalih nunten kapenthang mangiwa manengen sinambi narik napas ingkang alon ngantos asta kalih kapenthang mangiwa manengen kanthi sampurna.

Sasampunipun asta kapenthang kanthi sampurna, nunten ngampet napas, dubur katarik minggah utawi mlebet, lesan katekuk ngantos nempel wonten ing langit-langit, pikiran wening nyawiji dhateng angka pilihanipun wonten ing pitma (cepitan mata) ing satengahing palarapan/soca katelu/Ajna Chakra. Salajengipun napas kawedalaken sinambi ngebahaken asta kanthi alon, kawangsulaken malih mapan kados sawaunipun (asta cinakep malih). (Pirsanana Gambar 9)

 

Lampahing Napas Kapapat

Anggenipun lenggah sila sami kaliyan maneka cara nata napas ing ajeng. Yen sampun makaten, nunten anata lampahing napas sarana ambegan nyedhot lan ngedalaken napas miyos bolongan grana kalih cacahipun kaping 9. Mula bukanipun, napas katarik lan kawedalaken kanthi cepet lan radi rosa cacahipun kaping 8, nunten narik napas malih kanthi alon (napas ingkang kaping 9) panjangipun 8 petangan, kalajengaken ngampet napas gunggung 15 petangan, nunten ngedalaken napas ingkang alon kathahipun 8 petangan. Sarira kedah tansah lempeng boten mingkih. Rampung ambegan kanthi cara makaten wau, padatanipun sirah lajeng karaos enthing. (Pirsanana Gambar 10)

 

Lampahing Napas Kalima

Punika pangolahing napas ingkang pungkasan saderengipun kita mlebet dhateng tataran ngresiki cakra. Kauningana, mliginipun tumrap para wanodya ingkang saweg anggarapsari punapa dene anggarbini, sampun pisan-pisan ngolah napasipun ngagem teknik punika tanpa pangawasing Guru karana mangke badhe wonten gedrugan-gedrugan ingkang sakinten saged andadosaken pepalang.

Teknik punika kawiwitan kanthi lenggah jejeg. Nyedhot napas miyos bolongan grana kalih, nunten napas kawedalaken separo kemawon. Ing salajengipun, padharan kagedrugaken mlebet lan dipunambali makaping-kaping ngantos napas saged jumurung medal. Ingkang paling perlu pikantuk kawigatosan, inggih punika medalipun napas. Punika amargi napas saged mlebet piyambak kanthi alami. Proses punika saged katindakaken makaping-kaping, cacahipun gumantung kaliyan kalodhangan wekdal, pepinginan nglampahi, ugi kadigdayanipun tetiyang ingkang mersudi laku brata. Amrih gamblangipun, para pamaos kaaturi mirsani DVD meditasi ingkang kawedalaken dening Meditasi Angka, utawi saged sesambetan langsung kaliyan Center Meditasi kita, utawi para pelatih meditasi ingkang alamatipun sampun cumenthel wonten ing kaca wingking buku punika. (Pirsanana Gambar 11)

 

 

PERANGAN KAPING TIGA


Reresik Cakra lan Putus Tatasing Laku brata

Sapunika sumangga sami lenggah kanthi sakeca lan sareh, nanging ula-ula pengkeran lan jangga kedah lempeng, pikir katata lerem lan socanipun merem ndhipet. Ing salajengipun, sumangga sami nindakaken lampahing laku brata kados kababar ing ngandhap punika:

 1. Pikir wening nyawiji manjing wonten ing Kraton Teja Maya, inggih punika brutuning manungsa (Muladhara Chakra), dangunipun kirang langkung 5 detik, nunten ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun. Ing salajengipun, angka kabeta minggah miyos ula-ula pengkeran tumuju puser.
 2. Pikir wening nyawiji manjing wonten ing Lintang Johar, inggih punika tangsuling puser (Manipura Chakra), dangunipun kirang langkung 5 detik, nunten ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun. Ing salajengipun, angka kabeta minggah miyos ula-ula pengkeran tumuju ulu ati.
 3. Pikir wening nyawiji manjing wonten ing cakra ulu ati (Anahata Chakra), dangunipun kirang langkung 5 detik, nunten ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun. Ing salajengipun, angka kabeta minggah miyos ula-ula pengkeran tumuju tenggak.
 4. Pikir wening nyawiji manjing wonten ing cakra tenggak (Visuddha Chakra), dangunipun kirang langkung 5 detik, nunten ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun. Ing salajengipun, angka kabeta minggah miyos ula-ula pengkeran tumuju palarapan.
 5. Pikiran wening nyawiji manjing wonten ing pitma antawisipun alis (Ajna Chakra), dangunipun kirang langkung 5 detik, lajeng ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun.
 6. Proses salajengipun, inggih punika angka kabeta mangandhap. Saderengipun katarik mandhap, sapisan malih dipunambali makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun kanthi wening nyawiji wonten ing pitma (Ajna Chakra). Manawi sampun makaten, nunten angka kabeta mandhap miyos ula-ula pengkeran tumuju tenggorokan.
 7. Pikir wening nyawiji manjing wonten ing cakra tenggak (Visuddha Chakra), dangunipun kirang langkung 5 detik, nunten ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun. Ing salajengipun, angka kabeta mandhap miyos ula-ula pengkeran tumuju ulu ati.
 8. Pikir wening nyawiji manjing wonten ing cakra ulu ati (Anahata Chakra), dangunipun kirang langkung 5 detik, nunten ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun. Ing salajengipun, angka kabeta mandhap miyos ula-ula pengkeran tumuju puser.
 9. Pikir wening nyawiji manjing wonten ing cakra puser (Manipura Chakra), dangunipun kirang langkung 5 detik, nunten ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun. Ing salajengipun, angka kabeta mandhap miyos ula-ula pengkeran tumuju brutu.
 10. Pikir wening nyawiji manjing wonten ing cakra brutu (Muladhara Chakra), dangunipun kirang langkung 5 detik, nunten ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun.

Teknik meditasi kados sampun kababar ing ajeng wau kapetang minangka satunggal puteran. Prayogi katindakaken kaping 2 ngantos 5 puteran gumantung kaliyan kawontenan, kalodhangan papan lan wekdal, saha kasaguhan panjenengan.

Ing salajengipun, kita ngancik dhateng tataran putus tatasing lakubrata, inggih punika:

 1. Pikir wening nyawiji manjing kanthi sareh wonten ing palarapan/pitma. Anggenipun nyawiji sampun ngantos methentheng, kadamel laras kemawon.
 2. Manawi pikir sampun saged sareh, nunten ngentha-entha angkanipun sinambi ing batos makaping-kaping ngungelaken angka pilihanipun kanthi alon lan laras, nanging sampun ngantos kebat kliwat alonipun utawi kapara malah kesesa punapa dene tumpang suh.
 3. Proses ing ngajeng wau kalajengaken watawis 5 ngantos 10 menit, saged ugi langkung, gumantung kaliyan kasaguhan panjenengan sauger boten dipunpeksa. Kanthi alon dangunipun wekdal kagem meditasi ing tembe saged kaulur ngantos kirang langkung 20 menit.

Ing salebeting nglantih nindakaken rantamaning patrap pratikeling laku brata kados ingkang sampun kawedharaken ing ajeng wau, panjenengan boten perlu mbayangaken neka-neka kajawi namung wening nyawiji tumuju dhateng angka pilihanipun lan titik-titik cakra ingkang sampun katemtokaken wau. Perangan sanesipun ingkang prayogi pikantuk kawigatosan, inggih punika kita kedah ngupadi papan lan wekdal ingkang ajeg kagem meditasi.

 

 

PERANGAN KAPING SEKAWAN


MUNDHUT WOHING SESEREPAN

Ing salebeting kita nindakaken rerangkening proses Meditasi Angka, seserepan punika mujudaken tataran ingkang tuhu wigatos sanget. Sasampunipun rampung nindakaken sadaya siklus meditasi, prayogi mundhut wohing seserepan. Hewadene caranipun kados kapratelakaken ing andhap punika:

 1. Anglampahi Savasana, inggih punika sare mlumah kanthi laras tanpa bantal, suku kalih radi kapenthang sakedhik, asta kalih kasalonjoraken urut badhan, ugi radi kapenthang, epek-epeking asta kalumahaken. Pikiran wening, nyawiji manjing wonten ing pitma, tansah emut dhateng angka pilihanipun. Wondene pinten menit anggenipun nglampahi, punika dangunipun nyumanggakaken gumantung kaliyan kalodhangan wekdal lan kabetahan panjenengan piyambak. Manawi ing salebeting nindakaken proses punika kita ngantos katileman, kasinggihan dipunturuti kemawon karana punika sampun nama limrah. Nalika wungu padatanipun sarira lajeng karaos seger nyamleng. Seserepan punika sae sanget kagem ngusadani sarira ingkang sewaunipun lungkrah.
 2. Manawi papanipun sakinten kirang nyeceki, teknik seserepan punika saged katindakaken kanthi tetep lenggah sila, socanipun melek, kasadharan kanthi alon dipunreh kaarah tumuju dhateng sarira piyambak lan gumelaring ruangan sakupeng. Sasampunipun melek lan kesadharan dhateng gumelaring ruangan sakupeng panjenengan sampun manteb malih, samangke nembeh kepareng ngebahaken sariranipun alon-alon.

Makaten wau sampun kapratelakaken sedaya rantaman trap empaning meditasi ingkang saged katindakaken saben dinten dangunipun 40 menit.

 

 

PERANGAN KAPING-GANGSAL


Meditasi 5 Menit kagem Tetiyang ingkang Super Sibuk

Meditasi Angka ugi anggadhahi teknik ingkang mligi kagem tetiyang ingkang sibuk sanget utawi karana kawontenan wekdal lan papan ingkang boten nyekapi kangge nindakaken sedaya rerangkening meditasi kados sampun kagelar gulung ing ngajeng wau. Teknik punika kaparingan tetenger Meditasi 5 Menit, sanadyan kasunyatanipun saged ugi namung mbetahaken wekdal 1 menit utawi kapara malah langkung saking 5 menit.

Meditasi 5 Menit punika katindakaken kaping 5 saben dintenipun, inggih punika:

 1. Enjing, ngepasi melek nalika wungu langsung lenggah sila ngadhep srengenge.
 2. Nalika lenggah ing kursi kantor saderengipun nindakaken pakaryanipun (nalika ngurubaken komputer lan pakaryan sanesipun).
 3. Saderengipun dhahar siang.
 4. Saderengipun kondur saking kantor.
 5. Saderengipun mapan sare.

Praktek Meditasi kagem tetiyang sibuk punika kaperang dados sekawan pratelan, inggih punika:

 1. Konsentrasi wonten ing 5 titik cakra. Kawiwitan saking pikir wening nyawiji manjing wonten ing cakra dhasar ingkang dumunung wonten ing brutu, lajeng kabeta minggah dhateng cakra puser, katarik minggah malih dhateng cakra jantung/ati, konsentrasi minggah malih dhateng cakra tenggak, kabeta minggah malih dhateng cakra pitma ing palarapan.  Ing salajengipun, saking cakra pitma kabeta mandhap tumuju dhateng cakra tenggorokan, mandhap malih dhateng cakra ulu ati, mandhap malih dhateng cakra puser, wusana kabeta mandhap dumugi cakra dhasar.
 2. Sami kaliyan nginggil, inggih punika konsentrasi wonten ing 5 titik cakra, nanging teknik ingkang punika katambahan kaliyan mapanaken “angka pilihan” wonten ing saben cakra. Kawiwitan saking pikir wening nyawiji manjing wonten ing cakra dhasar ingkang dumunung ing brutu sinambi ing batos mungel angka pilihanipun, lajeng konsentrasi katarik minggah tumuju puser sinambi nyebataken angka pilihanipun, kasadharan kabeta minggah malih dhateng cakra jantung/ulu ati sinambi mungel angka pilihanipun, lajeng angka kabeta minggah malih tumuju dhateng cakra tenggak sinambi ngambali mungel angka pilihanipun, lajeng angka kabeta minggah malih dhateng cakra pitma/palarapan. Saking cakra pitma, kasadharan  lajeng kabeta mandhap dhateng cakra tenggorokan, mandhap malih dhateng cakra ulu ati, mandhap malih dhateng cakra puser, mandhap malih dhateng cakra brutu. Ing saben cakra, angka pilihan kaungelaken ing batos.
 3. Tarik napas sakatogipun ngantos jaja karaos kebak hawa, nunten namung wening nyawiji tumuju dhateng “angka pilihan” ing pitma satengahing palarapan, ngampet napas sakatoge (sampun dipunpeksa), lajeng napas kawedalaken ingkang alon sinambi soca melek katnhi alon ngantos normal malih.
 4. Seserepan. Cekap katindakaken kanthi lenggah sinambi makaping-kaping ngambali angka pilihanipun. Saged ugi katindakaken sinambi ngurubaken utawi mejahi komputer.

SIGEG


Manawi panjenengan ngersakaken pitedah langkung trawaca, sumangga sesambetan kaliyan alamat-alamat pusat informasi kegiatan meditasi angka ing andhap punika.


Alamat Center Meditasi Angka:

 1. Center Denpasar: Jl. Raya Padanggalak, Sanur. Telp. 0361-744.1234
 2. Center Singaraja: Dusun Babakan, Desa Sambangan, Sukasada
 3. Center Jakarta: Komplek Hankam Slipi, Jl. Walet G. 88, Slipi, Jakarta Barat 11480. Tlp. 021-533.0005

 

Alamat Pelatih-Pelatihan Meditasi Angka

Wewengkon Jakarta lan sakupenge:

 1. Ibu Rai Slipi: Komplek Hankam Slipi, Jl. Walet G.88, Slipi, Jakarta Barat 11480. Tilp. 021-533.0005
 2. Dendi Septiadi: Jl. Pondok Kopi III, Blok D9-No.16, Pondok Kopi, Jakarta Timur 13460. Telp. 021-862.4049
 3. Mahardika: Jl. Edelweiss 1, Blok E2-No.5, Cakung, Jakarta Timur, 13960. Telp. 021-9856.6394
 4. Meranggi: Perumahan Delta Pekayon Jaya, Blok C-No.142, Jl. Delta Barat 12, Bekasi Selatan 17148. Telp. 021-9898.9821
 5. Sanisca: Zona Columbus  B2/58, Legenda Wisata Cibubur, Jakarta. Telp. 021-8249.7751
 6. Suwecana: Villa Dago Tol, Taman Cendrawasih, Blok D8-No.33 Serua Ciputat, Tangerang, Banten. Telp. 021-7463.8522, 021-2804.0326

 

Wewengkon Bogor-Cibinong:

 1. Dewi: Perumahan Bumi Sentosa, Blok C7-No.28, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 47, Cibinong, Bogor 16912. Telp. 021-8790.8373
 2. Tjandri: Pabuaran RT06/02, Cimandala, Sukaraja, Bogor 16710. Telp. 0251-165.1020
 3. Tamtam Setiawan: Perumahan Villa Mahkota Pesona, Jl. Mahkota Raya, Blok III-No.18, Jatiasih, Bojongkulur, Bogor. Telp. 021-3282.6050

 

Wewengkon Denpasar:

 1. Ibu Agung: Jl. Gatot Subroto Timur No. 1. Telp. 0361-461429
 2. Hari Dharma Bhusana: Jl. Pantai Padanggalak, Sanur. Telp. 0361-744.1234
 3. Sri Rahayu Puspawati: Jl. Pantai Padanggalak, Sanur. Telp. 0361-744.0044

 

Wewengkon Tabanan:

 1. Pande: Jl. Margapati No.62, Br. Kedua, Baha, Mengwi, Badung. Telp. 08873920544

 

Wewengkon Singaraja:

 1. Ida Komang: Br. Dinas Ambengan Desa Banjar, Banjar, Singaraja. Telp. 08283721070, 085737191377

 

Wewengkon Kalimantan:

 1. Wisnawo: Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Loa Janan, Samarinda. Telp. 0541-262052, 0541-7186243

 

Alamat Website Meditasi Angka

http://www.divine-love-society.org

 

Alamat milist:

love-divine@yahoogroups.com

 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s