Ingsun asung warsita, lamun sayektine akeh prakara kang winadi kang perlu kawiyak. Mulanira, tentreming penggalih ingsun kang wus meneb kanthi eninging tyas, kanthi lila legawa sun warsitakake prakara kang winadi mau. Kang satuhune ingsun pribadi ngrumangsani lamun cubluk among anut lakuning cipta kang ening, rasa pangrasa kang tinuntun dening sumbering geter. Dene pratikele ngluluh badhan wadhag mau kena ginulawentah  nglakoni tapabrata:

Eka, asesuci den taberi wewisuh.

Dwi, angurangi dhahar. Lire lamun wus luwe banget, samono uga bab ngunjuk lan sare.

Kang katri, ngurang-ngurangi ngunandika kang ora resik.

Kang catur, nyudowa saresmi. Lire patrape lambangsari kaliyan garwa lamun pinuju kangen kang linambaran katresnan suci.

Panca, ambirat napsu.

Mangkono sira gulawentah, kasengsema tan kawistara ing asepen kanthi ngeningake cipta kang luhung. Lire, satemah tuwuh waskiteng ndriya. Waspada, mulat salwiring kahanan. Sira ing ngasepen tansah hanyipta lamun sayektine tan darbe apa-apa. Sayektine kabeh iku kagungane Gusti, sumbering panguwasa, sumbering urip, jumbuh Kang Murbeng Widhi Wasesa. Patrape laku pasrah sumarah nalongsa, narima nindakake laku dharma. Mangkono mau sira bakal ndungkap luluh marang karsaning Ywang Murbeng Jagad.

Sumurupa, sayektine urip iku ana kang nguripi.  Dhapur Widhi Wasesa, kang cinipta dadya, kang sinedya ana, tanpa tida-tida maneh kang kinarsan bakal teka saka parimarmaning kang kuwasa. Kang dingin sawusira trep mangkono banjur nengenake ngatur rasa mulya, kang linandesan sinebut ing rasa meta. Lire, rasa katresnan kang wus manunggal, ilang rasane mikolehi dhiri priyangga. Mula luwih prayoga lamun kang dhingin angucap mantra mantra suci manut marang kapitayanira pribadi. Mung panjenengan Pangeran Kang Maha Tunggal kang dadi sumber.

Luwih prayoga linakonana ing samadyaning ratri, sarwi angagema busana kang prasaja among sarwa suci. Iku den arani mati raga. Mulanira kawastanan nutupi babahan nawa sanga. Lepasing mantram nuli binarengan hanata wetuning napas aja nganti tumpang suh. Kumpule dadya sawiji sinerot hawaning nur nganti ndungkaping puser banjur kawedalake mijil ing lenging grana kanthi lon-lonan tan kesusu. Mankono wola wali. Ing kono sira numusi ing sayektine nur kang kawastanan sejatining panembah kang dadya saran pangruwating papacintraka, ngracut marang nur wewayanganing maya.

Satuhu sira wus ndungkap ing kasuksmanira kang wusana den wastani driya kang kaping sad. Makarti satemah tuwuh kahalusanira, anjalari gampang nampa wangsit. Kang sayektine wangsit iku luluh jumbuhing cipta lan karsaning Ywang Murbeng Widhi Wasesa, sarta menangake marang suksma-suksma luhung dadya panuntun panggulawentah ing laku lahir lan batin kang sayektine bisa miyak kang winadi.

Advertisements