Mideringrat sehari tan kemput. margi-margi tinata asri. kiwa tengen ngrembuyung ijo ariyo-riyo, tir lan pasir cinarub, dados lapisaning ratan. Munggul tan keraos, mendhak sakeca menggahing ingkang sami tetumpakan. Para ingkang sami lumampah ing tepining margi katingal marem jroning wardaya, wit sampun tinata wangun binarata tinlasah waradin.

Anenggih ing wanci ratri, abyor kang kaeksi. dhiyan-dhiyan kekencaran ing sauruting margi, ugi soroting lampu-lampu tetumpakan maneka warni miwah lampu bang jo byar pet lir gumanti kadya rina ing wayah ratri. warni-warni warnanya, abang putih ijo kuning kathah wilanganipun, ngresepaken ing pandulu. Tinon saking madrawa kithapraja Ngayogyakarta sumringah kadi wanodya ayu akedhip-kedhip.

Sinom, sulur waringin angawe-awe tan kendel sinerang pawona. Samirana angebahaken ron-ronan pepanjanganing tetamanan kang mahanani suwanten kadya kumrisiking wastra ageming para widadari kang lagya lumaris kaseling mandira hoyag kabuncang maruta, kadya beksan srimpi leyat-leyot megal-megol binarung gandaning sari arum. Kawontenan ing ngarcapada ingkang ngelam-elami akarya geter pater raosing jiwangga.

Hing pandonga mugi ingkang nguwaosi kithapraja Ngayogyakarta tansah mangayu hayuning rat, tansah tinenggan kahartakan gung miwah atul ing kautaman. Mugi Yogyakarta tansah kuncara.

Advertisements