Ing kalodhangan iki, ingsun nedya marsitakake karsa hambuka anggelar-gulung kahananing acara Ritual Gamelan Jumat Legi ing Padhepokan Cahya Kawedar.

Ing samadyaning pasewakan agung sawise para rawuh padha satata lenggah lagya rerembugan bawa rasa ganti gumilir, dumadakan ana kang mentala nempiling ingsun nganggo tetembungan sarwa-sarwi saru:

“‘Mastoni sebagai Penjajah dan Pengeksploitasi Budaya Jawa untuk Kepentingan Diri Sendiri’, … sebenarnya saya sudah lama sekali ingin bertemu langsung dengan Mastoni … “.

Tembung-tembung sarwa huelik kebak panacad terus mbrubul kaya laron metu saka lenge, “Mastoni bocah wingi sore kang lagya anut lakuning sikil, nurut sengseming driya ning apa pancen wis rumangsa ampuh tenan,…”

Ana maneh kang asung panyaruwe “Mastoni, kowe kok wani-wanine lancang nempelke Yogyakarta, kamangka cetha wela-wela kowe seka Sala. Asu tenan!”

Sapandurat kagyat tyas ingsun! Gelar anyaran minus serat kekancingan mau tumiba marang ingsun mak nyusss! Bawa rasa kang prayogane kanggo ngrembug babagan kasuksman tatalering jiwa kanggo hanggayuh marang kasidan jati, iya kasampurnaning urip langgeng, sakala uwal saka rile, kapara para rawuh dadi padha lelumban ing babagan papa cintraka padha kadluwung kanthi suka parisuka dhemen amidana liyan, mbadal saka asipat taberi ngudhari reretuning urip kang pancen wus kebak reretu.

Isih rumangsa durung marem, banjur ditutugake kebak pangundamana ngalor ngidul ketemu pirang prekara padha kumalancang kumawani ngrembug bab “dosa-dosane” bapa biyung ingsun, kamangka ingsun dhewe satemene ya durung sepiroa pana saka suwene anggen ingsun ngulandara ing mancanegara.

Ingsun tamu kudu ngajeni ndara tuwan rumah, mula sakabehing panyaruwe ora grusa-grusu dak tanggapi, nanging dak thinthingi, dak taliti, dak teter lan dak goleki dhisik sari pathine tetembungan mau kanthi migunakake gegondhelan kang gumathok. Apamaneh para rawuh kang padha satata lenggah ing kono kabeh ya wis padha ngerti pawongan kagunem sakepenake udel kuwi satemene ya sapa.

Eman banget, eman banget yen adicara kang kudune sarwa adi, sarwa peni lan sarwa suci mau banjur owah dadi pepedut lan pepeteng, sangsaya ngedohi wawan sabda mawa rasa pangrasa kaalusaning bebuden kadya ing madyantara alam pangrantunan. Sawise sinartan ana sawatara kang uga melu nandang prihatin, pranyata acara mau durung tumapak lan mahanani alam kawursitan ngudi luhuring cipta, nindakake pakarti dharma.

Nanging ingsun uga rumangsa begja banget bisa nemoni kedadeyan mangkono mau, tuhu bisa hanjalari tinarbukane wawasan ingsun marang apa kang wis kajlentrehake dening sang begawan kang pinuji rina klawan ratri. Kabeh panyaruwe tumuju marang ingsun cetha banget bisa mujudake waosan kang bisa disemak linambaran kaca brenggalaning batin temahan nuwuhake rasa tentrem, marem, sarta bisa asung pepadhang saha kamulyaning batin, sumarambah bebarengan karo sedya lakuning budi utama, manunggal nggayuh kreta raharjaning bhumi.

Saka antariksa banjur kapireng kapirangu swara pating grubug, swara nganeh-anehi pating krincing. Ing awang-uwung banjur katon cahya kawedhar (dudu Cahya Kawedar, pakumpulan olah rasa, ngrasani liyan): wahana pepindhane kreta kencana mawa sesotya gumebyar pating kerlip ambalerengi, rinakit swaraning upacara, gawe cingaking tyas ingsun. Wusana katon cetha ngegla, jebul sesawangan ing swasana surem, padhanging Sang Bhagaskara mau pancen kreta kencana rukmi tinitihan dening para peri prahyangan, dadi praboting jejunggule para dhanyang nungsa Jawi.

Swasana ing acara Ritual Gamelan Cahya Kawedar saben Jumat Legi mujudake wewalikaning kahanan alam kasunyatan. Lamun wengi sajatine rahina, lamun rahina sajatine wengi. Tumraping para lelembut, jumedhule Hyang Sasangka [rembulan] ing kulon mujudake pletheking rahina. Mula ing Berbah wengi kuwi katon regeng dening para rawuh ora liya ya para jin, iblis bekasakan, gondoruwo kang lagi bawa rasa, ora lali tinata asri cecaosan pasugatan ngrampeg rinumpaka saklebatan ngresepake pandulu, ning ya mung saklebatan bae. Lumrahe pasugatan mau sabangsane pala kapendhem lawuhe gorengan ati mangkel kapendhem, sinambi gunem rasa ing babagan pangawikan kelas nyamikan.

Sumebar ganda arum sarining ratus binarung swaraning gamelan angrangin angenganyut jiwan, tanpa krasa wus ndungkap pletheking Hyang Surya ing wetan pratandha tumapaking rahina, mula ingsun kudu engal-enggal bali, paedahe apa ngancani para memedi…

Advertisements