raden angkawijaya sigra mengsah yuda manjing palagan ngamuk punggung sura tan taha, nyusup bangsaning kurawa. tandange trengginas trampil. cukat kaya manuk sikatan nyamber walang, sing caket kababat, sapa lena kaprawasa.

wadya ngastina bosah-basih, akeh kang padha nandhang kanin apa dene kang nemahi tiwas. sing kari padha giris, bubar lumajar salang-tunjang ngungsi gesang.

tetangguling kurawa atulung bala, angrubut mungsuh sekti, ngebyuki bareng mara. dyan abimanyu ingudanan jemparing saking ngarsa, pungkur, kanan miwah kering, mbarubul tan ana kendhate, tumameng saranduning angga.

raden abimanyu tatune wus aran kranjang, parandene bobote satriya tedhaking ngatapa, katon mungkul tekade, tan sedya mundur sajangkah, lumuh nandhang wirang kapara ngenthengake patine.

sinambi nduduti jemparing kang tumancep ing sarirane, sang prawireng jurit terus maju ngesuk wani nrajang barising musuh karo sesumbar:

“heh kurawa, aja kesusu girang-girang gumuyu, ora-orane kuciwa mungsuh angkawijaya. ora watak trahing pandhawa ngantia ngucireng yuda. payo rebuten kaya menjangan mati, ampyaken kaya wong njala. aja genti mara, barenga maju, dudu watake abimanyu tinggal glanggang colong playu.”

 

Advertisements