Nusa Jawa, Basa Jawa, Budaya Jawa, Bangsa Jawa bakal dadi kalpikaning jagad lamun ta Jawa wus manunggal dadi siji. Tan ana Jawa Wetan, Jawa Tengah, Jawa Kulon, hanane amung mligi Jawa. Iki gagrag laku jantraning jagad kang bakal dumadi, hananing Jawa kang dadi tugu pancering jagad bali ing jaman kawitan kariyin ing nalikane kahyangane ingobar karuhun, Aku amung sadrema mundi wecaning jagad.

Advertisements