Tumrap sapa wae kang padha nedya gawe derdhah lan mirising para kawulaningsun bakal lebur sirna dadi banyu. Apa kang dadi sabdaningsun pasti dumadi. Heh sira kang padha dadi paniticara, aja waton njeplak lamun ta gawe irah-irah kabar sing isine gawe mirising lan susahing para kawulaningsun. Tan ja kongsi waton sulaya menawa sira isih pengin lestari dadi jejering paniticara.

Para kawulaningsun kabeh, padha ayema lan aja was sumelang anane kabar saka wong kang ora juntrung, sing isine mung golek-golek kanggo keuntungan pribadi. Aja sumelang ingsun tansah jangkung marang sira sakaluwarga.

Para kawula kang wis kebak panandang, aja dha reridhu batine lan uripe, yen ta marmane jeneng para iku jejering wong kang wicaksana, datan kakehan solah lan sesorah, apa kang dadi sabdaningsun iki lah padha tindakna, heh sira kang ingaku wicaksana!!!!! Dudu patrape wong kang wicaksana, dudu patrape wong kang adil paramarta, dudu patrape wong kang pinarcaya, lamun ta datan bisa gawe ayom ateming sasama lan para kawula. Heh sira kang ingaku winasis lan kang ingaku wicaksana tan ja kongsi marmane jeneng para ngedirake kagunan ngeremke paningal padhang. Mring kawula dasih, den uningoa sami asal parannya kahuripanira.

 

Advertisements