Aku aweh pepeling marang para kawula ing salumahing bumi, aja lirwa marang kang jumeneng kang murbeng jagad agung iki, aja lirwa anggone manembah sarta lung tinulung ing dalem kemlaratan, anak-anak jajlanak wus padha mider ing jagad iki saperlu padha ngupadi turun-turune, den waspadoa sami para kawuloa dasih.

 

Advertisements