Sakehing ledhek padha jejogetan ing ngara-ara amba, padha surak-surak sajak padha bungah, soring ara-ara akeh kunarpa pating galundhung, bale agung katempuh pedhut peteng ndhedhet lelimengan.

Advertisements