Hongo purwa jati winantu puji rahayu konjuk ingarsa dalem Gusti Kang Murbeng Dumadi …

Akeh kang bakal kedaden ing jagad iki. Sakehing owah-owahan jagad bakal dumadi. Banyu, bumi, geni, angin, meh kabeh isen-isene jagad iki owah lan polah. Sakehing kang tumitah dadi bebanten. Solahing jagad, ana kang timbul dadi papan kang anyar, ana kang silem kabenem warih kang tanpa upami, ana sa*wiji-wiji kang dadi, ana sa*wiji-wiji kang kabesmi.

Wus jamak lumrahe jagad netepi janjine kang wus tinulis jroning layang pepesthen. Sakehing rerangken, sakehing reroncen pating besasik luwar saka kodrate. Apa kang wus tinulis ing layang pepesthening jagad bakal kagelar maneh, kang ora liya perangan jagad kang lawas bakal katimbul maneh, bali menyang asal kamulabukane.

Alam lan isine wus padha metu saka kodrate. Perangan kang kaya mangkene iki kang bisa anjalari kahanane jagad samsaya nyengkut angganya mbudidaya mrih lestarine hirup iki, amung akeh perangan kang owah lan dadi bebantening solahing jagad.

Pancen wus tumekaning titi wancine sakehing kang wus dumadi padha tuwuh lan timbul maneh amerga sakehing solah bawaning kang tumitah kang wus metu saka kang ginaris ing jantraning jagad, wus padha metu saka paugeran kang tinulis jroning layang pepesthening kang dumadi.

Sagung pakurmatan tuwin kamulyan konjuk ingarsa dalem Gusti Kang Murbeng Dumadi, kang wus agelar sakehing sagung kang dumadi kang jumeneng sajroning tulising layang pepesthening jagad kang gumelar.

Advertisements