Jumegur ing akasa kadya pindha gundhala sasra, gumlegar muni bareng. Sakehing nu padha larut, sirna siheng Hyang, kabesmi datan paja ngrungu pangucap miwah kang sarwa tumingal.  Datan ana jalma kang uninga, sakehing ratu, pandhita, wali sabumi rat kemput bawur alilawar, kontrang-kantringan, kekejer kadya manuk branjangan. Iki kanyatan kang bakal dumadi nalikane wong wus akeh kang lirwa ing purwa duksinane. Jantraning jagad pinasthi dadi.

Lah padha elinga, den waspadoa sami, mumpung jembar kalangane, mumpung padhang rembulane. Sakehing rerangken lan reroncen kang wus kapantha-pantha dening para luhur kang mengku piwulang kang luhur den uri-urinen sami anane. Aja amung ngegungke budaya manca kang nora pasthi juntrunge. Elinga mring cirri-wancine Nusantara, bangsa kang adiluhung.

 

Advertisements