Esthining manah panembah kula namung tumuju dhumateng ngarsaning Gusti Kang Akarya Jagad ingkang mengku saliring papadhang tansah ambubuhi sagunging tusnuwuh lan ngreksa sagunging dumadi.

SABDA BATHARA, kalawarti ing jagad pakeliran punika karacik, rinumpaka, tuwin karipta boten namung mligi kangge nglempakaken kaweruh olah kabatosan ingkang sinengker ing piwulang titilaranipun para leluhur, nanging ugi saperlu kangge hangonceki basa sasandhining sadaya piwulang kalawau, ginayuh sarana imbal wacana antawisipun kula lan panjenengan para sutresna budaya lan sastra Jawi.

Minangka kalawarti ing jagad pakeliran, SABDA BATHARA ing pangangkah sageda warah gumer-gumuruh angler runtut kaliyan lelagoning gesang gagrag enggal. Pamaos ingkang badhe kita rengkuh minangka jujugan, inggih punika para ingkang tansah amenglang-mengleng, menga-mengo tanapi sami janggilengan angreceh karuting prastawa ingkang kedadosan ing jagading panggagas saha pangraras.

Sakathahing perkawis ingkang magepokan kaliyan rubedaning gesang, kalebet ing babagan seni, sastra, olah kaprajan, hak asasi manungsa, ruwet renteging bebrayan, saha melar mungkreding budaya lan sastra Jawi badhe karembag kanthi rowa kalorehan.

Nora kudua kumroyok kenyut ing pirembagan mligi anggadhung ngrembag Jawi kina saha winates ginanthet angegung-ngluhuraken adiluhunging budaya, punapa dene muhung wewelehan ngamandaka mamaesi kraton kewala kadya kapacak ing kalawarti-kalawarti abasa Jawi sanesipun, SABDA BATHARA nedya makarya hambudidaya amrih sageda hambuka wiwaraning  lung tinampen ngrembag jejering tiyang Jawi ing salebeting gesang gagrag anyar.

Minangka papan panguja panulusuring sastra lan pamikiran enggal, SABDA BATHARA tamtu badhe anggadhahi daya kekiyatan linangkung tinandhing lumawan kalawarti abasa Jawi sanesipun. Lumantar reroncening reriptan ingkang kawedhar kanthi cablaka, SABDA BATHARA nedya tumut greget saut tandang grayang angrancang saha anggancang ing pangudi sami lelumban ing samodraning pakaryan anggayuh kamajenganing bebrayan Jawi.

Amrih kopen gesangipun, basa Jawi kedah saged amelung-melingi karna minangka wahana tuwuh ngrembakanipun pamikiran jaman gagrag enggal. Kalawarti SABDA BATHARA nedya angayahi jejibahan tumut andhudhuk, andhudhah, adamel mekar ngrembaka piwulang Jawi ingkang pethingan supados saged sumebar ing jagad gumelar. Punika ingkang dados punjering panjangkanipun kalawarti SABDA BATHARA.

Kula sampun nothol daya-daya kumawantun kepingin ndherek hambabar piwulang punika, ing pangajab sageda kabudayan Jawi ingkang adiluhung punika saged kondhang kaonang-onang ing saindhenging jagadnata. Ing wusana, mugi kalawarti punika wonten pigunanipun lan boten badhe andadosaken iba kuciwaning penggalih panjenengan sedaya.

Anggen kula ngantos kumawani ndhapuk SABDA BATHARA, punika amargi saking adrenging manah kepengin tumut ngemi-emi budaya lan sastra Jawi sagaduk-gaduk kula. Saestunipun kula piyambak inggih rumaos kacipuhan sanget, jalaran waleh-waleh punapa seserepan kula ngengingi budaya lan satra Jawi pancen dereng paja-paja, punapa malih pitedah-pitedah minangka ancer-ancer pandhapuking piwulang punika kirang sanget, wontenipun naming sarwa-sarwi remeng-remeng kemawon.

Pramila, kangge ngudi amrih sampurnaning kalawarti punika, kula tansah ngajeng-ajeng panyaruwening para kadang sutresna budaya lan sastra Jawi. Kagem sinten kemawon ingkang sampun kasdu paring sumbang surung awujud punapa kemawon ingkang saestu damel rancaging pandhapukanipun kalawarti punika kula ngaturaken gunging panuwun mawantu-wantu. Nuwun

Advertisements